regulamin korzystania z usług dietetycznych świadczonych w sklepie internetowym

Właścicielem sklepu internetowego jest Dietetyk Magdalena Lubecka, serwis działa w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej.

USŁUGI DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I ICH CHARAKTERYSTYKA

a) Konsultacja dietetyczna online

E-mail z podsumowaniem rozmowy wraz z zaleceniami żywieniowymi, dostosowanymi do schorzeń Pacjenta wysyłany drogą mailową jest w ciągu 7 dni roboczych

Usługa nie obejmuje ułożenia indywidualnie dopasowanego jadłospisu

b) Pakiety – konsultacja dietetyczna online i jadłospis na 7 dni / konsultacja dietetyczna online i jadłospis na 14 dni 

Pakiet obejmuje ułożenie jadłospisu na 7 dni lub 14 dni, Pacjent otrzymuje go mailem wraz z zaleceniami żywieniowymi w ciągu 7 dni roboczych po odbytej konsultacji online. Jadłospis zawiera:

– ustaloną podczas konsultacji ilość posiłków wraz z ich rozkładem na godziny,

– dokładny opis przygotowania posiłku,

– miary domowe wykorzystanych produktów

– zawartość kcal w każdym posiłku (co zapewnia łatwiejszą wymianę posiłków pomiędzy poszczególnymi dniami)

c) Pakiet – konsultacja dietetyczna online i dwa jadłospisy na 14 dni

Pakiet obejmuje ułożenie dwóch jadłospisów na 14 dni. Jadłospis zawiera:

– ustaloną podczas konsultacji ilość posiłków wraz z ich rozkładem na godziny,

– dokładny opis przygotowania posiłku,

– miary domowe wykorzystanych produktów

– zawartość kcal w każdym posiłku (co zapewnia łatwiejszą wymianę posiłków pomiędzy poszczególnymi dniami)

Czas oczekiwania na pierwszy jadłospis wraz z zaleceniami żywieniowymi – 7 dni roboczych od momentu odbycia konsultacji online. Drugi jadłospis wysyłany jest w czasie indywidualnie ustalonym z Pacjentem. Jadłospisy są wysyłane drogą mailową

d) Indywidualny jadłospis na 7 dni/14 dni

Jadłospis zawiera: 

– ustaloną podczas konsultacji ilość posiłków wraz z ich rozkładem na godziny,

– dokładny opis przygotowania posiłku,

– miary domowe wykorzystanych produktów,

– zawartość kcal w każdym posiłku (co zapewnia łatwiejszą wymianę posiłków pomiędzy poszczególnymi dniami)

Jadłospis wysyłany jest drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych

 

Wszystkie konsultacje dietetyczne odbywają się w formie online poprzez Google Meet, Pacjent otrzymuje link do konsultacji drogą mailową w dniu poprzedzającym konsultację.

Wszystkie omówione treści i materiały (jadłospisy, zalecenia żywieniowe, linki do konsultacji online) wysyłane są drogą mailową na adres mailowy podany przez Pacjenta przy zakupie danej usługi.

Zakupu usługi w sklepie internetowym może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.

Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowanie praw Pacjenta, zasady etyki i poufności.

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta zaleceń żywieniowych i jadłospisu. 

Pacjent jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka w szczególności wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym indywidualnych jadłospisów i zaleceń żywieniowych gdyż przekazanie ich osobom trzecim może zaszkodzić ich zdrowiu.

KONTAKT Z DIETETYKIEM

Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail (klinicznieozywieniu@gmail.com) lub telefonu (nr 512206075).

Dietetyk odpisuje na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.

PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi zwolnienie z podatku VAT (indywidualne konsultacje dietetyczne online, indywidualnie dostosowane jadłospisy).

Na życzenie Pacjenta Dietetyk wystawia za zakupioną usługę imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Pacjent może zgłosić takie żądanie w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono usługę. Pacjent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. 

W sklepie wyłączną formą płatności za usługi jest dokonanie płatności online za pośrednictwem serwisu Autopay.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

W celu złożenia Zamówienia należy:

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny) a następnie „Przejdź do płatności”,

– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Pacjenta – odbiorcy Zamówienia oraz adresu email, na który ma nastąpić dostawa usługi lub dane kontaktowe do środków komunikacji na odległość za pomocą których mają być świadczone usługi,

– zaakceptować Regulamin,

–  kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

– wybrać dostępny sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie.

JADŁOSPISY 

Pacjent po zapoznaniu się z jadłospisem może poprosić o wymianę 2 posiłków (kwestia gustu). Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości.

W związku z indywidualizacją jadłospisu nie podlega on reklamacji ani zwrotowi.

KORZYSTANIE Z TREŚCI

Każda usługa, konsultacja i wszystkie materiały z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania materiałów na własny użytek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem oraz administratorem Strony jest Magdalena Lubecka, zwana dalej „Administratorem”.

Adres e-mail przeznaczony do kontaktu z Administratorem: klinicznieozywieniu@gmail.com

Przetwarzanie powierzonych Administratorowi danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

Zakup za pośrednictwem sklepu internetowego wiąże się z udostępnieniem następujących danych

• imię i nazwisko,
• nazwa firmy oraz numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców,
• dane adresowe: ulica wraz z numerem budynku i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy,
• adres e-mail,
• numer telefonu.

Udostępnione dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, do którego zostały podane.

Administrator zapewnia poufność wszystkich powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio chroniąc je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do:

–  otrzymania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii oraz informacji o celu ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO);

– sprostowania i zamiany danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);

– usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO);

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);

– ograniczenia przetwarzania swoich danych (zgodnie z art. 18 RODO);

– przenoszenia danych do innego, wskazanego przez siebie, administratora (zgodnie z art. 20 RODO);

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych (zgodnie z art. 21 RODO);

– wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: klinicznieozywieniu@gmail.com